Žemės savininkams

Informacija apie jungties tiesimo darbus

Suprantame, kad elektros „Harmony Link“ jungties tiesimo darbai gali sukelti nepatogumų gyventojams ir žemės savininkams, todėl dedame visas pastangas šiuos nepatogumus sumažinti.

Mūsų tikslas – abipusis bendradarbiavimas ir supratimas, siekiant užtikrinti sklandų sinchronizacijos projekto įgyvendinimą. Nuolat bendraujame su gyventojais, seniūnais, bendruomenėmis, kurių kaimynystėje bus tiesiama ir veiks „Harmony Link“ jungtis.

Dalis „Harmony Link“ jungties bus nutiesta ir per privačių sklypų savininkų žemę. Kur ir kokiu atstumu nuo gyvenamųjų namų bus tiesiama jungtis, kokie objektai patenka į apsaugos zonas, galima pasitikrinti internetinių žemėlapių duomenų bazėje REGIA (regionų geoinformacinės aplinkos paslauga). Peržiūrint šiuos žemėlapius taip pat galima sužinoti, kur nusitęsia elektros perdavimo linijos, o kur jų apsaugos zonos. Tokia informacija ypač aktuali prieš perkant žemės sklypą ar planuojant statybas, atliekant teritorijų planavimą.

Žemės savininkų teisės, pareigos ir kompensacija už jungties tiesimą jų žemės sklype yra reglamentuota LR teisės aktais.

Atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus žemės savininkams galite rasti čia.

„Harmony Link“ jungties statybos ir eksploatavimo darbai

„Harmony Link“ jungties tiesimo metu „Litgrid“ ir PSE viešųjų konkursų būdu pasamdyti profesionalūs rangovai numatytoje jungties trasoje, kuri kirs privačius žemės savininkų sklypus, iškas tranšėjas, įrengs paklotus, klos vamzdžius, kabelius ir t.t. Visi jungties tiesimo darbai atliekami teritorijų planavimo dokumentuose nustatytoje trasoje ir apsaugos zonoje.

Kai tiesiamas požeminis elektros kabelis, sukeliami trumpalaikiai nepatogumai žemės sklypų savininkams. Pagal galiojančias taisykles, baigus jungties tiesimo darbus, rangovai sutvarkys savininkų žemę: atstatys sunkiasvorės technikos pažeistą žemės paviršių, atliekamą gruntą išveš. Užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Pradėjus eksploatuoti „Harmony Link“ jungtį, kasmet bus atliekama jungties apžiūra, esant reikalui – remonto darbai. Jei jungties apžiūros metu bus nustatyta, kad reikia kirsti medžius, kasti žemę ar pan., rangovas privalo gauti raštišką žemės sklypo savininko sutikimą vykdyti tokius darbus.

Jei mūsų ar mūsų pasamdytų rangovų veikla sukėlė jums nepatogumų, prašome būtinai kreiptis adresu .

Apie vykstančius kitus sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektus daugiau informacijos skaitykite Litgrid.eu svetainėje.

Veikla apsaugos zonose

Visoms elektros linijoms yra nustatytos apsaugos zonos. Jose galioja specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Žemė, esanti elektros linijos apsaugos zonoje, išlieka žemės sklypo savininko nuosavybė, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka elektros perdavimo tinklo operatoriui „Litgrid“ suteikta teisė joje vykdyti įvairius aukštos įtampos elektros linijų eksploatavimo darbus.

Norint elektros linijos apsaugos zonoje atlikti tam tikrus veiksmus, būtina gauti „Litgrid“ leidimą. Leidimas reikalingas:

 • statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti arba griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;
 • vykdyti kalnakasybos, krovimo, žemės kasybos bei lyginimo, sprogdinimo, melioravimo ir laistymo darbus;
 • sodinti arba kirsti medžius ir krūmus: miestuose, gyvenvietėse, miško parkuose, sodybose ir soduose, kuriuose nutiestos oro ir oro kabelių linijos, jų apsaugos zonose, vadovaudamiesi miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos taisyklėmis, medžius ir krūmus kerta ir geni želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai, suderinę su elektros tinklus eksploatuojančiais asmenimis šių darbų atlikimo terminus. Taip pat turi būti atkreiptas dėmesys į kertamus medžius už oro linijos apsaugos zonos, jeigu jie griūdami gali pasiekti oro linijos laidus, arba išversti šalia augantį medį, o jis užvirsti ant oro linijos, esant tokiai tikimybei, šiuos kirtimus taip pat reikia derinti su Perdavimo tinklo operatoriumi. Nuvirtusių medžių ant oro linijos laidų liesti negalima – tai pavojinga gyvybei;
 • važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio paviršiaus. Jei būtina važiuoti su aukštesne nei 4,5 metrai technika, leidimą reikia gauti ne tik iš perdavimo tinklo operatoriaus, bet ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos.
 • rengti gyvulių laikymo aikšteles, tverti vielų užtvaras ir metalines tvoras.

Prašymų leisti vykdyti veiklą apsaugos zonose formas galite rasti Litgrid.eu svetainėje.

Dėl raštiško leidimo galite kreiptis į „Litgrid“ šiais kontaktais:

Tel. nr.: +370 707 02 171
El. paštas:

Elektros linijos apsaugos zonoje draudžiama:

 • statyti gyvenamosios, kultūros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugų, prekybos, administracinės, viešbučių, transporto, sporto paskirties pastatus;
 • įrengti vaikų žaidimų aikšteles, turgavietes, pavojingų medžiagų talpyklas ir saugyklas, sąvartynus, viešojo transporto stoteles;
 • visų rūšių mašinų ir mechanizmų stovėjimo ir saugojimo aikšteles;
 • užtverti kelius prie elektros tinklų objektų;
 • organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu;
 • sandėliuoti pašarus, šiaudus, trąšas, durpes, malkas ir kitas medžiagas;
 • įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius;
 • įrengti sąvartynus, teršti gruntą ir atmosferą, kūrenti laužus;
 • leisti aitvarus ir kitokius skraidančius prietaisus, taip pat kitaip pažeisti elektros oro linijos izoliaciją;
 • lipti į atramas.

Visa informacija apie veiklos apribojimus elektros linijų apsaugos zonoje skelbiama Litgrid.eu svetainėje.

Jei pastebėjote neįprastus įvykius šalia elektros perdavimo linijų arba aukštos įtampos elektros linijų apsaugos zonose, pavyzdžiui, nutrūkusius laidus, ant linijos užvirtusį medį, kilusį gaisrą, ant laidų užmestus pašalinius daiktus ir pan., prašome kuo skubiau informuoti bendrąjį pagalbos centrą trumpuoju telefono numeriu 112.

Jokių būdu negalima liesti nutrūkusių laidų, ant laidų užvirtusių medžių, užmestų daiktų.