Harmony Link i Morze Bałtyckie

Połączenie Harmony Link będzie miało długość ok. 330 km, z czego ok. 290 km będzie stanowić część morska. Połączenie morskie jest dużym i złożonym projektem, dlatego jest starannie przygotowywane.

Na Morzu Bałtyckim połączenie elektroenergetyczne zostanie zbudowane w wyłącznych strefach ekonomicznych Litwy, Polski i Szwecji oraz na morzu terytorialnym Litwy i Polski.

Morze Bałtyckie jest najmłodszym morzem na świecie, a jego ekosystem jest jednym z najbardziej unikalnych ekosystemów morskich na Ziemi. Jest ono stosunkowo niewielkie, prawie zamknięte (ślepe) i płytkie w północnych szerokościach geograficznych. Jego powierzchnia wynosi 386 000 kilometrów kwadratowych, a maksymalna głębokość – 459 metrów (średnia głębokość wynosi 86 m).

Różnorodność biologiczna Morza Bałtyckiego

Różnorodność biologiczna Morza Bałtyckiego jest niska w porównaniu z innymi morzami lub wodami. Jest ono siedliskiem dla 50–60 gatunków ryb i 4 gatunków ssaków. Jednak dla wielu gatunków morskich, jak i słodkowodnych jego wody są zbyt słone.

W ramach projektu Harmony Link dokłada się wszelkich starań, aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko (faunę i florę) oraz działalność człowieka.

Planowane połączenie Harmony Link przebiegać będzie przez różne formacje geologiczne znajdujące się na dnie Bałtyku: przybrzeżną podmorską skarpę pokrytą piaskiem oraz równinę morenową uformowaną przez procesy erozji (reliktowy płaskowyż), pokrytą głazami, łupkami, głazami narzutowymi, piaskiem i gliną morenową.

W kontekście zasad zintegrowanego planowania morskiego wybrano obszary o najmniej znaczącym wpływie na środowisko naturalne i inne rodzaje działalności gospodarczej.

Aktualnie prowadzone są badania mające na celu zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na dno morskie, natomiast w miarę możliwości trasa połączenia zostanie dostosowana tak, aby ominąć chronione siedliska znajdujące się na dnie morskim.

Badania dna morskiego stanowią zasadniczy etap prac przygotowawczych do budowy nowego międzysystemowego połączenia elektroenergetycznego. Badania te dostarczą informacji niezbędnych do zbudowania i zabezpieczenia kablowego połączenia międzysystemowego. Ponadto przeprowadzono analizę środowiskową w celu dokonania oceny warunków biotycznych i abiotycznych Morza Bałtyckiego w pobliżu planowanej lokalizacji projektu.