Czym jest Harmony Link?

Harmony Link to nowe międzysystemowe połączenie do wymiany energii elektrycznej między Litwą a Polską, które połączy stację elektroenergetyczną Żarnowiec w województwie pomorskim w Polsce ze stacją elektroenergetyczną Darbėnai w rejonie Kretinga na Litwie. Kluczowym elementem tego połączenia jest kabel wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) o mocy przesyłowej 700 MW. Połączenie elektroenergetyczne będzie miało długość ok. 330 km, z czego ok. 290 km będzie stanowić część morska.

Kabel podmorski poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu, umożliwiając Litwie, Łotwie i Estonii zsynchronizowanie ich systemów elektroenergetycznych z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej (CESA). Harmony Link zwiększy niezawodność dostaw energii dla odbiorców w całym regionie, a uczestnikom rynku da większe możliwości w zakresie wymiany energii elektrycznej w Europie.

Prace przygotowawcze związane z Harmony Link trwają od początku 2019 roku. Przewidywany termin zakończenia budowy tego połączenia to 2025 rok.

Inwestorami projektu są operatorzy polskich i litewskich systemów przesyłowych energii elektrycznej, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) oraz Litgrid.

Dane dotyczące projektu

Terytorium: Morze Bałtyckie (wyłączne strefy ekonomiczne Litwy, Polski i Szwecji, morze terytorialne Polski, morze terytorialne Litwy), terytorium Litwy (gminy Kretinga i Palanga), terytorium Polski (gmina Krokowa)

Punkt początkowy planowanego połączenia: stacja elektroenergetyczna Darbėnai, miejscowość Žynelių, gmina Kretinga.

Koniec planowanego połączenia: stacja elektroenergetyczna Żarnowiec w gminie Krokowa, woj. pomorskie (Polska).

Całkowita długość połączenia: 330 km

Moc przesyłowa: 700 MW

Przewidywany termin ukończenia: koniec 2025 r.

Finansowanie: Łączna wartość inwestycji planowanych w ramach projektu Harmony Link wynosi około 680 mln euro, z czego 493 mln euro będzie pochodzić z instrumentu UE „Łącząc Europę”.

Realizacja projektu

Międzysystemowe połączenie morskie z Polską jest największym przedsięwzięciem w obszarze synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej (CESA). Znacząco zwiększy ono bezpieczeństwo energetyczne wszystkich trzech państw bałtyckich i przyczyni się do przyszłej integracji odnawialnych źródeł energii.

Główne prace przygotowawcze w ramach projektu Harmony Link zostały zakończone na początku jesieni 2021 r., wraz z opracowaniem studium przebiegu trasy na Morzu Bałtyckim, podpisaniem umów na budowę połączenia, konsultacjami celowymi, badaniem dna morskiego i zakończeniem procedur dotyczących planowania przestrzennego.

Zgodnie z umową o współpracy (IPCA) dotyczącą modelu realizacji projektu, podpisaną pomiędzy Litgrid a PSE w maju 2020 roku, operatorzy są współodpowiedzialni za prace realizowane przez każdą ze stron.

Litgrid będzie odpowiedzialny za zakupienie kabla HVDC, wybór wykonawcy oraz podpisanie i realizację umowy.

PSE będą odpowiedzialne za procedury zakupowe, wybór wykonawcy oraz podpisanie i realizację umowy w zakresie stacji przekształtnikowych HVDC na Litwie oraz w Polsce.

Każdy kraj pokryje 100% kosztów budowy kabla lądowego na swoim terytorium i dodatkowo całkowity koszt budowy stacji przekształtnikowej po odpowiedniej stronie, natomiast koszty budowy podmorskiej części kabla zostaną podzielone na połowę. Operatorzy przewidują również wspólne pozyskanie usług Przedstawiciela Zamawiającego oraz zawarcie trójstronnej umowy o świadczenie usług nadzoru nad realizacją prac kontraktowych w ramach projektu.

Umowa pomiędzy Litgrid a PSE określa również własność połączenia międzysystemowego: stacja przekształtnikowa na Litwie, lądowy odcinek kabla oraz 50% kabla podmorskiego będą własnością Litgrid, natomiast PSE będzie właścicielem stacji przekształtnikowej w Polsce, jak również lądowego odcinka kabla w Polsce oraz 50% kabla podmorskiego.

Prace przygotowawcze związane z Harmony Link trwają od początku 2019 roku. Do stycznia 2020 r. zakończono studium przebiegu trasy na Morzu Bałtyckim, a od grudnia 2019 r. do 2021 r. prowadzono intensywne prace w zakresie planowania przestrzennego.

Litgrid i PSE przeprowadziły w 2021 roku badania dna Morza Bałtyckiego w obszarze planowanego układania kablowego połączenia międzysystemowego. Dokumentacja przetargowa na budowę kabla i stacji przekształtnikowych została przygotowana również w 2021 roku, a studium wykonalności dla projektu zostało już ukończone.

Kalendarz prac

 

Działania Data realizacji
Zakończenie studium przebiegu trasy kablowej na Morzu Bałtyckim 4. kw. 2019
Podpisanie ze stroną polską umowy o współpracy w fazie realizacji projektu połączenia międzysystemowego 2. kw. 2020
Podpisanie umowy z Komisją Europejską w sprawie finansowania drugiej fazy projektu synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich 4. kw.  2020
Wybór trasy międzysystemowego połączenia do przesyłu energii elektrycznej na morzu i na lądzie 1. kw.  2021
Zakończenie studium wykonalności projektu 1. kw.  2021
Zakończenie studium wykonalności projektu 1. kw.  2021
Sprawozdanie z badań geofizycznych, geotechnicznych i środowiskowych dna morskiego wzdłuż trasy kabla 3. kw.  2021
Zaproszenia do składania ofert na budowę kablowego połączenia międzysystemowego i stacji przekształtnikowych 3. kw.  2021
Bieżące prace projektowe oraz zapewnienie materiałów i wyposażenia 4. kw.  2022
Rozpoczęcie robót budowlanych 1. kw.  2024
Zakończenie robót 2025

Kluczowe daty i wydarzenia

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej 22 czerwca 2018 r., na specjalnej ceremonii podpisano historyczne porozumienie w sprawie politycznej mapy drogowej prowadzącej do realizacji projektu synchronizacji.

21 grudnia 2018 r. szefowie operatorów litewskich i polskich systemów przesyłowych – Litgrid i Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) – podpisali porozumienie o rozpoczęciu fazy przygotowawczej nowego litewsko-polskiego projektu budowy podmorskiego kabla HVDC. Przedstawiciele Litwy i Polski podjęli decyzję o nadaniu temu nowemu połączeniu nazwy Harmony Link.

W dniu 7 sierpnia 2019 r. rząd litewski zatwierdził listę 14 projektów synchronizacji i przyznał im status inicjatyw o wyjątkowym znaczeniu w skali ogólnokrajowej. Jednym z takich projektów jest budowa połączenia Harmony Link.

W maju 2020 roku Litgrid i PSE podpisały umowę o współpracy w fazie realizacji projektu Harmony Link, która zobowiązała operatorów do wnoszenia równego wkładu w budowę tego połączenia.

W grudniu 2020 roku OSP krajów bałtyckich i Polski podpisali z Komisją Europejską umowę dotyczącą finansowania drugiego etapu synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich (z uwzględnieniem połączenia międzysystemowego Harmony Link). W ramach instrumentu „Łącząc Europę” zapewniono finansowanie w kwocie 720 mln EUR.

W styczniu 2021 r. wybrano trasy lądową i morską dla połączenia Harmony Link na Litwie oraz pozyskano teren pod stację elektroenergetyczną Darbėnai.

Studium wykonalności zostało ukończone w 1. kwartale 2021 r.

W 3. kwartale 2021 r. sfinalizowano prace nad raportem z przeprowadzonych na trasie kabla badań geofizycznych, geotechnicznych i środowiskowych dna morskiego oraz określono trasę kabla na morzu.

Przetargi na budowę kablowego połączenia międzysystemowego i stacji przekształtnikowych zostały ogłoszone w 3. kwartale 2021 roku.

Po stronie polskiej w 2021 roku pozyskano teren pod stację HVDC przy istniejącej stacji elektroenergetycznej Żarnowiec w gminie Krokowa oraz wybrano trasę lądową, której przebieg został skonsultowany z mieszkańcami i władzami gminy.

Finansowanie Projektu

Projekt Harmony Link stanowi inwestycję o wartości około 680 mln euro, z których 493 mln euro pochodzi z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Litwa i Polska pokryją 100% kosztów budowy przebiegającego przez ich terytoria kabla lądowego oraz całkowity koszt budowy stacji przekształtnikowej. Z kolei koszt budowy podmorskiej części kabla zostanie podzielony na pół. Operatorzy będący przedstawicielami obu Stron przewidują również wspólne pozyskanie usług Przedstawiciela Zamawiającego oraz zawarcie trójstronnej umowy o świadczenie usług nadzoru nad realizacją prac kontraktowych w ramach projektu.

Korzyści z projektu

Synchronizacja z sieciami obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (CESA) jest ważnym projektem strategicznym dla Litwy, Łotwy i Estonii. Systemy elektroenergetyczne państw bałtyckich są nadal zależne od regulacji częstotliwości w Rosji, ale od 2025 roku będą funkcjonować w ramach jednolitego obszaru synchronicznego wraz z innymi krajami europejskimi.

Synchronizacja nastąpi poprzez istniejące połączenie pomiędzy Litwą a Polską (LitPol Link) oraz nowe morskie połączenie kablowe Harmony Link. Jest to największy projekt mający na celu zsynchronizowanie systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich z CESA.

Kabel podmorski jest niezbędnym warunkiem wstępnym do zsynchronizowania systemów przesyłowych energii elektrycznej Litwy, Łotwy i Estonii z CESA.

Kluczowe korzyści z realizacji projektu Harmony Link:

 • Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i jego poprawa w krajach bałtyckich, w tym w północno-wschodniej Polsce.
 • Zwiększenie wymiany energii elektrycznej na rynku europejskim.
 • Umożliwienie synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej.
 • Zwiększenie przepustowości sieci elektroenergetycznej dla odbiorców lokalnych.
 • Promowanie inwestycji w regionie.
 • Podatki od nieruchomości odprowadzane do budżetów gmin.

Badania

Badania i analizy dostarczają informacji niezbędnych do realizacji projektu Harmony Link: niezbędne dane do budowy i zabezpieczenia kabla oraz analiza obiektów znajdujących się na dnie morskim, w tym niebezpiecznych wraków i wojennych niewybuchów.

Analiza środowiskowa pomaga ocenić możliwe oddziaływanie połączenia na środowisko Morza Bałtyckiego i zapewnia osiągnięcie optymalnego rezultatu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Trwają również procesy planowania przestrzennego i oceny oddziaływania na środowisko wymagane dla projektu Harmony Link.

Przydatne linki

 • Strona internetowa operatora litewskiego systemu przesyłowego Litgrid.
 • Strona internetowa operatora polskiego systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
 • Więcej informacji na temat synchronizacji można znaleźć w sekcji Synchronisation (Synchronizacja) na stronie Litgridu.

Harmony Link jest największym i najbardziej złożonym ze wszystkich projektów synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej. Został on przygotowany w sposób odpowiedzialny, z udziałem partnerów o dużym doświadczeniu i wysokich kompetencjach.

Budowa kablowego połączenia wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC), o mocy przesyłowej 700 MW, jest kluczową częścią projektu Harmony Link.

Kabel HVDC połączy stację elektroenergetyczną Żarnowiec w województwie pomorskim w Polsce ze stacją elektroenergetyczną Darbėnai w rejonie Kretinga na Litwie.

Główne parametry projektu są następujące:

 • 700 MW,
 • ±350 MVAr,
 • ±320 kV DC,
 • ok. 330 km linii kablowej prądu stałego.

Główne elementy projektu Harmony Link to kabel HVDC i stacje przekształtnikowe HVDC. Przekształtniki są produkowane z wykorzystaniem obecnie stosowanej zaawansowanej technologii IAC z symetryczną konfiguracją jednobiegunową.

W przypadku trasy kablowej o długości około 330 km wymagany jest system kablowy składający się z kabla HVDC i kabli światłowodowych. Trasa obejmuje około:

 • 290 km kabla podmorskiego,
 • 20 km podziemnych tras kablowych w Polsce i 20 km na Litwie.

Zakres prac w ramach projektu Harmony Link jest podzielony na dwie części (system kablowy i stacje elektroenergetyczne dla przekształtników HVDC).

Wartości systemu Harmony Link

Parametr systemu HVDC Wartość Jednostka miary
Moc czynna ciągła (Pnom) po stronie odbiorczej krajowego systemu elektroenergetycznego (NS) ± 700 MW
Wartość nominalna napięcia NS (VDCNom) ± 320 kV

Plan trasy kablowej

Kabel HVDC połączy stację elektroenergetyczną Żarnowiec w województwie pomorskim w Polsce ze stacją elektroenergetyczną Darbėnai w rejonie Kretinga na Litwie.