PSE i Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy, podjęli ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące fazy realizacji projektu interkonektora Harmony Link – podmorskiej elektroenergetycznej linii pomiędzy Polską a Litwą.

Decyzje inwestycyjne, zgodnie z podpisanymi umowami o współpracy, rozpoczynają fazę realizacji projektu. W szczególności umożliwiają rozpoczęcie procedur przetargowych na wybór wykonawców kabla wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) oraz stacji konwertorowych.

„Harmony Link to kluczowa inwestycja w procesie synchronizacji krajów bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej. Jest to również przykład dobrej współpracy pomiędzy sąsiadami. PSE i Litgrid już podczas budowy linii LitPol Link udowodniły, że są w stanie realizować tak duże i trudne projekty inwestycyjne, a wejście projektu Harmony Link w fazę realizacji świadczy o skuteczności partnerstwa polsko-litewskiego” – powiedział Piotr Naimski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

„Harmony Link to największy z projektów synchronizacji państw bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej. Kabel podmorski znacząco zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i przyczyni się do integracji odnawialnych źródeł energii we wszystkich krajach bałtyckich. Dlatego szczególnie cenimy sobie rzeczową i profesjonalną współpracę z polskimi partnerami przy realizacji tego ważnego projektu, który wchodzi w kluczowy etap realizacji. Po zatwierdzeniu ostatecznych decyzji inwestycyjnych w obu krajach, Litgrid i PSE będą mogły kontynuować realizację zaplanowanych prac. Obecnie Litgrid i PSE przeprowadzają procesy planowania terytorialnego i oceny oddziaływania na środowisko, przygotowują dokumentację przetargową na budowę kabla i stacji konwertorowych, badają dno morskie, a Litgrid nabył działkę pod budowę stacji w miejscowości Darbėnai. W tym roku zakończono też studium wdrożeniowe” – powiedział Rokas Masiulis, dyrektor generalny Litgrid.

W umowie podpisanej w maju 2020 roku operatorzy zdecydowali o podziale prac, które będą realizowane przez każdą ze stron. Litgrid będzie odpowiedzialny za instalację kabla HVDC, natomiast PSE będzie odpowiedzialne za stacje kowertorowe na Litwie i w Polsce. Obie firmy, oddzielnie dla swojej części prac, wybiorą wykonawców, podpiszą umowy i będą je realizować.

„Jest to kluczowy projekt umożliwiający synchronizację krajów bałtyckich. Gdyby nie podmorskie połączenie między Polską a Litwą, jakakolwiek wymiana handlowa między Europą kontynentalną a krajami bałtyckimi byłyby niemalże niewykonalna. Realizując taki projekt wspieramy nie tylko naszych litewskich partnerów w ich ambicjach pełnej integracji z Europą. Przede wszystkim wspieramy wizję europejskiego rynku energii elektrycznej, budowanego w zgodzie z transformacją energetyczną na naszym kontynencie”- powiedział Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE.

Po ukończeniu, Harmony Link będzie podmorską kablową linią elektroenergetyczną o długości ok. 330 km (z czego ok. 290 km będzie przebiegać drogą morską), która połączy stację elektroenergetyczną Żarnowiec w Polsce z przyszłą stacją elektroenergetyczną Darbėnai na Litwie. Interkonektor będzie oparty na technologii HVDC i o mocy 700 MW. Przewidywany termin ukończenia praco to 2025 rok. Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym pomiędzy Polską a Litwą – od 2016 r. działa napowietrzna linia elektroenergetyczna LitPol Link, łącząca stację elektroenergetyczną Ełk w Polsce i stację elektroenergetyczną Alytus na Litwie. Kabel podmorski poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu, przyczyniając się do synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej. Projekt jest współfinansowany w ramach instrumentu UE „Łącząc Europę” (CEF), grantem o wartości ponad 500 mln euro. Całkowity koszt Harmony Link wynosi 700 milionów euro.