Planuojamos jūrinės elektros jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos „Harmony Link“ teritorijų planavimo stadijoje užbaigtas svarbus etapas – parengta inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita. Gyventojai kviečiami susipažinti su dokumentais ir dalyvauti viešuosiuose svarstymuose.

Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita parengtos siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos elektros sistemą su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą. Šiuose dokumentuose nustatoma optimali elektros energijos perdavimo linijos trasa, numatomos elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijas ir sudaromos sąlygos šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Susipažinti su parengta koncepcija ir ataskaita bus galima nuo rugpjūčio 20 d., o viešasis svarstymas planuojamas rugsėjo 17 d.

Pasiūlymus dėl koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos – nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d.